Den nye kattelov 2021 (på almindelig dansk)

Loven der handler om katte er blevet opdateret, så den fra juli 2021 indeholde specifikke regler for mærkning og indfangning af katte.

Vi har faktiske endnu ikke en egentlig en kattelov i Danmark. Til gengæld indeholder Dyrevelfærdsloven og Mark- og vejfredsloven det, vi skal vide om katte. 

More...

Der er et generelt krav om, at husdyr og kæledyr skal holdes inde på egen grund. Det er jo altså noget af en udfordring diskutere med en udekat. Et godt naboskab og nogle gode aftaler med naboerne er derfor langt det bedste.

Der er endnu ikke noget krav om at katte SKAL være mærket, men er din kat ikke det, må andre samle den op, tage den til sig eller videreformidle den.

Bemærk i øvrigt inden du læser videre. Jeg er dyrlæge. Jeg er ikke jurist. Det her er blot min tolkning af lovteksten. Jeg kan have misforstået noget. Hvis du er i tvivl er det (selvfølgelig) lovteksten, der gælder.

Du kan se den officielle tekst her: Katteloven på retsinfo.dk

Hovedpunkter i Katteloven

Mark- og vejfredsloven handler om mange forskellige dyr, men det er nogle hovedetpunkter, der er relevant for katte. De er:

  • Du har ansvar for katten - selvom du ikke ejer den, gælder det hvis den bor hos dig
  • Hvis din kat er umærket (eks. med chip eller tatovering), må andre lovligt tage den til sig - også uden at fremlyse den
  • Er din kat korrekt mærket og bliver fundet, har du pligt til at hente den inden for 24 timer - ellers mister du ejerskabet
  • Både synlig tatovering i øret og "usynlig" chip under huden (eller begge dele) og halsbånd gælder som korrekt ID-mærkning.
  • Du har pligt til at holde din kat på din egen grund - den må ikke gå ind til naboen uden at være blevet inviteret.
  • Ødelægger din kat noget eller skader andre dyr, skal du betale erstatning
  • Der er i Katteloven ikke noget direkte krav om mærkning af katte.

I praksis overtræder mange katte hver eneste dag flere af reglerne i loven, og den er åbenlyst umuligt at håndhæve 100 % i praksis. I virkeligheden er det måske lidt som at gå over for rødt lys. Hvis ikke der sker noget, gider politiet nok ikke tage sig af det, men sker der uheld eller skader, har loven mulighed for at placere et ansvar.

Hurtige spørgsmål om katteloven

Hvad siger loven om løse katte?

For herreløse katte, der ikke er ID-mærket (chip eller tatovering) er der ingen regler i loven. Færdes katten vildt i naturen, har du heller ikke ret til at tage den. Færdes den derimod og din grund, eller en grund du har ansvar for, må du tage eller videreformidle den.


Må man skyde katte?

Herreløse katte må skydes, hvis du lovligt kan anvende skydevåben og hvis det sker på din grund. Ejerkatte, der er ID-mærket, må IKKE skydes - heller ikke selvom ejeren er blevet varslet. Vær opmærksom på at katte kan være korrekt, men usynligt ID-mærket med en chip uder huden UDEN synlig tatovering.

Uddrag af Mark- og Vejfredsloven 

(bekendtgørelse af lov om mark- og vejfred)

"katteloven"

Kapitel 1: Almindelige betingelser

§1

Stk. 1. Enhver er pligtig til på alle årets tider at holde sine husdyr på sit eget.

Stk. 2. Under husdyr henregnes pelsdyr, som er opdrættet i fangenskab, og tamkaniner. Såfremt et i fangenskab opdrættet pelsdyr undslipper og ikke indfanges inden 2 måneder, anses det som vildt. Afkom, der følger moderdyret, er underkastet de for dette gældende bestemmelser.

Stk. 3. Loven omfatter ikke hunde.

Paragraf 1 fortæller hvem loven gælder for.

Den gælder for dig, hvis du har husdyr, og den gælder for gælder mink, fritter (pelsdyr), kaniner og katte, men ikke hunde. Med husdyr menes desuden alle bondegårdsdyrene.

Hvis din kat (eller mink) "slipper væk" bliver den betragtet som vildt, altså herreløs. Der gælder særlige regler for vildt og naturpleje i Danmark andre steder i loven.

§2

Stk. 1. Det ansvar, som efter denne lov er forbundet med, at husdyr kommer ind på anden mands grund, indtræder også, når husdyr kommer ind på en dets ejer tilhørende ejendom, hvorover en anden har udelukkende brugsret.

Stk. 2. Som besidder benævnes i denne lov enhver, der holder husdyr, uanset om ejendomsretten over disse tilkommer en anden.

Stk. 3. De i nærværende lov for veje givne bestemmelser omfatter tillige gader, pladser og stier.

Paragraf 2 fortæller hvor loven gælder.

Loven gælder, hvis din kat kommer ind på en anden persons grund. Den gælder også hvis katten kommer ind på et område som egentlig er dit, men som du har givet en anden "brugsret" over. Det kunne eksempelvis være hvis du har lejet stedet ud.

Der står også, at du har ansvaret selvom katten rent faktisk ikke er din, hvis den bor hos dig, og du holder den til dig (eksempelvis ved at fodre den), eller hvis du har en pensioneret avlskat i pleje.

Og så gør lovteksten bare klart at "vej" også dækker over pladser og stier.

Kapitel 3: Erstatning for skade forvoldt af husdyr

§3

Stk. 1. Kommer et husdyr uden hjemmel ind på anden mands grund, skal dyrets besidder erstatte den skade, dyret forvolder ved at nedtræde, afbide eller fortære afgrøder, beplantning eller bevoksning, beskadige hegn eller vandløb, oprode eller sammentræde jordbunden. Samme regel gælder om skade, dyret forvolder ved at angribe et andet husdyr eller på anden voldelig måde tilføje det legemsbeskadigelse.

Stk. 2. Erstatning kan dog ikke kræves, hvis skaden er fremkaldt med forsæt eller uagtsomhed af skadelidte selv eller af en person, han har ansvar for. Er der skyld på begge sider, afgøres det efter fejlenes beskaffenhed, om erstatningen skal nedsættes eller helt bortfalde.

Stk. 3. Om erstatningskravets gennemførelse gives der regler i kap. VII.

Paragraf 3 fortæller at du har pligt til at give erstatning, hvis din kat kommer en på en andens grund uden at have fået lov eller grund (uden hjemmel), ødelægger noget. Her tænker man mest på hvis fårene slipper ud og æder en kornmark.

Din kat kan dog også forvolde skade ved at "angribe" andre dyr og skade det. Det gælder i princippet, hvis den bider en anden kat eller myrder en kælekanin i naboens have.

Dog må bevisbyrden nok være lidt svær. Det er ikke nok at tro, det var Smedens Tykke Kat. Du skal kunne bevise det.

Og så kan man ikke kræve fuld erstatning, hvis man selv var skyld i det, eller man var to om skaden.

§4

Stk. 1. Det ansvar for skade voldt af husdyr, som kan påhvile andre end besidderen, berøres ikke af nærværende lov. Det samme gælder besidderens ansvar for skade, som ikke omfattes af erstatningsreglen i § 3, stk. 1.

Igen, du har ansvaret for katten, hvis den bor hos dig og du er "besidder" af den, også selvom du ikke er den juridiske ejer.

Hvis du ejer katten, men den ikke bor hos dig, er du ikke omfattet af den her lov.

Kapitel 3: Optagelse af husdyr

§5

Stk. 1. Enhver er berettiget til selv at optage eller lade optage fremmede husdyr, som uden hjemmel færdes løse på hans grund.

Stk. 2. På veje kan optagelsesretten udøves af den, hvem vedligeholdelsen påhviler. Såfremt vejen er åben for almindelig færdsel, kan optagelsesretten tillige udøves af politiet.

Stk. 3. På jernbanearealer kan optagelsesretten udøves af de i banens tjeneste stående personer og af politiet.

Stk. 4. På fredede sandflugtsstrækninger kan optagelsesretten udøves såvel af grundens ejer eller bruger som af vedkommende sandflugtsbetjent

§6

Stk. 1. Ved optageren, hvem dyret tilhører, skal han snarest muligt og senest inden 24 timer, efter at optagelsen har fundet sted, tilstille denne - eller en til hans husstand hørende voksen person - underretning herom.

Stk. 2. Ved optageren ikke, hvem dyret tilhører, skal anmeldelse om optagelsen inden samme frist ske til sognefogeden, hvis en sådan findes, og ellers til politiet - der snarest muligt foranlediger optagelsen bekendtgjort, jf. dog § 9, stk. 3. Udgifterne herved vil være at refundere af den, hvem dyret tilhører.

Stk. 3. Undlader optageren at foretage underretning og anmeldelse i overensstemmelse med reglerne i stk. 1 og 2, skal optageren erstatte det ved afsavnet af dyret forvoldte tab.

Om dyrlægen

Søren Drimer Pejstrup har været dyrlæge i over 10 år og brænder for at hjælpe hunde og katte til et lang og sundt liv.

Det er Sørens og Spørg Dyrlægens mission at øge vores kæledyrs livskvalitet igennem viden og formidling.

Har du fået svar på dine indledende spørgsmål her, kan du fokusere på de svære ting hos dyrlægen - mere viden giver mere tryghed, bedre behandling og sundere dyr!


Tags


You may also like

Hvad hjælper på vokseværk?

Hvad hjælper på vokseværk?
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Spørg Dyrlægen ... for dyrenes skyld